Manuel Quarneti

Hi, I'm Manuel Quarneti

Reach me at hi@mq1.eu
Here's my Linkedin
My Github
And my cv